Present simple – czas teraźniejszy prosty

Present simple – czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy: 1) mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się John never drinks alcohol. 2) Opisujemy za jego pomocą cechy i stany ludzi/przedmiotów She doesn’t remember him….

Read more »

Klasy anonimowe

Klasy anonimowe są spotykane dużo częściej niż klasy wewnętrzne (i ich pochodne). Nie posiadają one swojej nazwy, mogą się one odwoływać do pół klasy opakowującej, a także do zmiennych lokalnych…

Read more »

Klasy wewnętrzne i wewnętrzne lokalne i zagnieżdżone

Klasy wewnętrzne w przeciwieństwie do „zwykłych” klas javy mogą być prywatne i niewodoczne dla użytkownika(modyfikator dostępu private), protected ale również final, abstractczy public. Wykorzystywane są głównie wtedy, gdy chcemy w…

Read more »

Metoda equals()

Metoda equals (dziedziczona z klasy object) służy do porównywania obiektów(zwraca wartość true lub false), jako argument przyjmuje obiekt klasy object (czyli w praktyce dowolny obiekt). W podstawowej implementacji sprawdzana jest…

Read more »

Klasy abstrakcyjne

Oznacza się je jako abstract, nie można ich zainicjalizować (utworzyć obiektu) oraz posiadają metody abstrakcyjne które podobnie jak w przypadku interfejsów nie posiadają ciała i wymuszona jest ich implementacja (w klasach dziedziczących po…

Read more »

Interfejsy

Interfejs to swego rodzaju warstwa abstrakcji która narzuca programiście implementację, w klasach potomnych, metod które ma w sobie zdefiniowane. Owe metody są tylko sygnaturą, nie ma ciała metody, nie ma…

Read more »

Polimorfizm

Polimorfizm (kolejny fundamentalny element OOP) to możliwość przypisania typu bardziej precyzyjnego do typu nadrzędnego. Jest to przydatne gdy np. chcemy w kolekcji przechowywać różnego rodzaju obiekty posiadające wspólną nadklasę co…

Read more »

Dziedziczenie

Dziedziczenie – jeden z fundamentów programowania obiektowego (OOP). Jest to możliwość dziedziczenia cech klasy nadrzędnej takich jak pola, metody przez przez klasy potomne które rozszerzają klasę nadrzędną. Do dziedziczenia wykorzystuje się słówko…

Read more »

Modyfikatory static i final

Static Słowo kluczowe static służy do oznaczania pół lub metod jako statyczne. Umożliwia to odwoływanie się do nich bez potrzeby tworzenia instancji klasy. Przykładowy kod: By odwołać się do elementu statycznego…

Read more »

Specyfikatory dostępu w javie

Specyfikatory dostępu są słowami kluczowymi określającymi „widoczność” elementu który poprzedzają (klasy, metody, pola itp). W javie mamy do dyspozycji cztery specyfikatory: public – element jest widocznej z każdej klasy niezależnie…

Read more »