Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły Czasu tego używamy opisując czynność wykonywaną w tej konkretnej chwili. Budowa: Zdanie w czasie present continuous składa się z podmiotu + czasownika to be w odpowiedniej formie + czasownika z końcówką -ing. Tom is writing a letter. Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing: -e na końcu czasownika znika – w czasowniku jednosylabowym, gdzie […]

Present simple – czas teraźniejszy prosty

Present simple – czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy: 1) mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się John never drinks alcohol. 2) Opisujemy za jego pomocą cechy i stany ludzi/przedmiotów She doesn’t remember him. 3) opisujemy rzeczy/zjawiska które zawsze są prawdziwe Earth goes around the Sun. 4) do opisu czynności dziejących się przez dłuższy czas I work in a bank. 5) do opisywania […]